Věda a výzkum

Projekt TAČR TREND FW01010061

Výsledky v prvním roce řešení (2020)

Rok 2020 byl prvním rokem řešení celkově čtyřletého projektu, který je zaměřen na ekoinovace v oblasti technologií využití, zpracování a zhodnocení hlušiny po těžbě rudných nerostných surovin v oblastech zpětného zakládání důlních děl, rekultivace starých důlních zátěží a využití hlušiny pro přípravu podkladních vrstev liniových staveb pozemních komunikací.

Cíl A) využitím hlušiny včetně vývoje receptur zakládkových betonů Vývoj komplexní bezodpadové technologie separace složek při těžbě rud s následným

Proběhla inventarizace potenciálně zájmových lokalit. Byly provedeny odběry surovin z existujících deponií, navrženy a připraveny první vzorky simulující budoucí zbytky po těžbě. Proběhly odběry důlních vod v zájmových lokalitách a analýza jejich pH. Byl proveden návrh možných receptur a prvotní ověření směsi.

Cíl B) Sanace a rekultivace starých důlních zátěží. Navrhnout a vyvinout bezodpadovou technologii pro výrobu zakládkových směsí při maximálním využití existující hlušiny

Proběhly odběry a analýzy vzorků z existujících deponií a hald v lokalitách Cínovec, Horní Slavkov, Zlaté Hory a Bytíz. Provedeny byly vstupní testy přečistek mechanikou a magnetickou separací.

Cíl C) Využití hlušiny pro přípravu podkladních vrstev liniových staveb pozemních komunikací: Navrhnout a vyvinout bezodpadovou technologii pro výrobu podkladních směsí

Byly zpracovány přípravné rešerše legislativních požadavků a vytipovány lokality pro zdroj surovin pro kameniva i pojiva.

Přestože byl rok 2020 silně ovlivněn celosvětovou krizovou epidemiologickou situací, lze konstatovat, že cíle projetu vytyčené pro rok 2020 se v podstatě podařilo splnit dle harmonogramu.

© TVARCOM.CZ All rights reserved.