Věda a výzkum

Projekt TAČR TREND FW01010061

Komplexní technologie zpracování zbytků po těžbě rud pro stabilizaci vytěžených prostor a pro podkladní vrstvy liniových staveb

Hlavním cílem projektu je ekoinovace v oblasti technologií využití, zpracování a zhodnocení hlušiny po těžbě rudných nerostných surovin v kombinaci s dostupnými vedlejšími energetickými produkty. Hlavní cíle projektu jsou zaměřeny na vývoj technologií ve třech základních oblastech, a to:

A) Vývoj komplexní bezodpadové technologie separace složek při těžbě rud s následným využitím hlušiny včetně vývoje receptur zakládkových betonů
  • Návrh vývoj a ověření komplexní bezodpadové technologie separace jednotlivých složek těžených rud a následným přímýma úplným zpracováním těžebních zbytků.
  • Nové betonářské technologie pro vývoj levných a ekologicky čistých silikátových hmot s výrazným využitím jak nových těžebních zbytků po těžbě polymetalických rud, tak stávajících ekologicky nevyhovujících skládek po těžbě zejména uranových rud, a to v kombinaci s vedlejšími energetickými produkty
  • Specifikace a deklarace jednotlivých surovin a jejich frakcí dle lokalit pro použití v zásadních verzích projektu, a to jako tzv. zakládkové betony pro trvalou sanaci v nově vytěžených prostor
B) Sanace a rekultivace starých důlních zátěží
  • Studium možností další separace a snížení obsahu polymetalů pro další bezpečné využití zbytků zejména ve formě tzv. zakládkových betonů a směsí, které musí následně sanovat důlní činnost.
C) Využití hlušiny pro přípravu podkladních vrstev liniových staveb pozemních komunikací
  • V současné době začíná být nedostatek kvalitních přírodních zdrojů kameniv pro výrobu betonů. Jejich další těžba začíná být ovlivňována těžebními limity a objemy dobývacích prostorů. Nyní je v ČR ve výstavbě či naplánováno cca 300 km nových dálnic. Na druhé straně leží milióny tun kameniv po původní těžbě uranu (např. jen odval č. 15 na Příbramsku obsahuje cca 13 až 15 Mt kameniva) či potencionálně nové těžbě dalších polymetalických rud. Tyto haldy zatěžují stávající krajinu, přičemž v nich leží potenciál náhrady přírodních kameniv do betonů.

© TVARCOM.CZ All rights reserved.