Projekt TAČR TREND FW01010061

Rok 2020 byl prvním rokem řešení celkově čtyřletého projektu, který je zaměřen na ekoinovace v oblasti technologií využití, zpracování a zhodnocení hlušiny po těžbě rudných nerostných surovin v oblastech zpětného zakládání důlních děl, rekultivace starých důlních zátěží a využití hlušiny pro přípravu podkladních vrstev liniových staveb pozemních komunikací.

Cíl A) využitím hlušiny včetně vývoje receptur zakládkových betonů Vývoj komplexní bezodpadové technologie separace složek při těžbě rud s následným

Proběhla inventarizace potenciálně zájmových lokalit. Byly provedeny odběry surovin z existujících deponií, navrženy a připraveny první vzorky simulující budoucí zbytky po těžbě. Proběhly odběry důlních vod v zájmových lokalitách a analýza jejich pH. Byl proveden návrh možných receptur a prvotní ověření směsi.

Cíl B) Sanace a rekultivace starých důlních zátěží. Navrhnout a vyvinout bezodpadovou technologii pro výrobu zakládkových směsí při maximálním využití existující hlušiny

Proběhly odběry a analýzy vzorků z existujících deponií a hald v lokalitách Cínovec, Horní Slavkov, Zlaté Hory a Bytíz. Provedeny byly vstupní testy přečistek mechanikou a magnetickou separací.

Cíl C) Využití hlušiny pro přípravu podkladních vrstev liniových staveb pozemních komunikací: Navrhnout a vyvinout bezodpadovou technologii pro výrobu podkladních směsí

Byly zpracovány přípravné rešerše legislativních požadavků a vytipovány lokality pro zdroj surovin pro kameniva i pojiva.

Přestože byl rok 2020 silně ovlivněn celosvětovou krizovou epidemiologickou situací, lze konstatovat, že cíle projetu vytyčené pro rok 2020 se v podstatě podařilo splnit dle harmonogramu.

Projekt TAČR TREND FW01010061

Hlavním cílem projektu je ekoinovace v oblasti technologií využití, zpracování a zhodnocení hlušiny po těžbě rudných nerostných surovin v kombinaci s dostupnými vedlejšími energetickými produkty. Hlavní cíle projektu jsou zaměřeny na vývoj technologií ve třech základních oblastech, a to:

A) Vývoj komplexní bezodpadové technologie separace složek při těžbě rud s následným využitím hlušiny včetně vývoje receptur zakládkových betonů
  • Návrh vývoj a ověření komplexní bezodpadové technologie separace jednotlivých složek těžených rud a následným přímýma úplným zpracováním těžebních zbytků.
  • Nové betonářské technologie pro vývoj levných a ekologicky čistých silikátových hmot s výrazným využitím jak nových těžebních zbytků po těžbě polymetalických rud, tak stávajících ekologicky nevyhovujících skládek po těžbě zejména uranových rud, a to v kombinaci s vedlejšími energetickými produkty
  • Specifikace a deklarace jednotlivých surovin a jejich frakcí dle lokalit pro použití v zásadních verzích projektu, a to jako tzv. zakládkové betony pro trvalou sanaci v nově vytěžených prostor
B) Sanace a rekultivace starých důlních zátěží
  • Studium možností další separace a snížení obsahu polymetalů pro další bezpečné využití zbytků zejména ve formě tzv. zakládkových betonů a směsí, které musí následně sanovat důlní činnost.
C) Využití hlušiny pro přípravu podkladních vrstev liniových staveb pozemních komunikací
  • V současné době začíná být nedostatek kvalitních přírodních zdrojů kameniv pro výrobu betonů. Jejich další těžba začíná být ovlivňována těžebními limity a objemy dobývacích prostorů. Nyní je v ČR ve výstavbě či naplánováno cca 300 km nových dálnic. Na druhé straně leží milióny tun kameniv po původní těžbě uranu (např. jen odval č. 15 na Příbramsku obsahuje cca 13 až 15 Mt kameniva) či potencionálně nové těžbě dalších polymetalických rud. Tyto haldy zatěžují stávající krajinu, přičemž v nich leží potenciál náhrady přírodních kameniv do betonů.

© TVARCOM.CZ All rights reserved.