Autor: 20MAr21tIN

Projekt TAČR TREND FW01010061

Rok 2020 byl prvním rokem řešení celkově čtyřletého projektu, který je zaměřen na ekoinovace v oblasti technologií využití, zpracování a zhodnocení hlušiny po těžbě rudných nerostných surovin v oblastech zpětného zakládání důlních děl, rekultivace starých důlních zátěží a využití hlušiny pro přípravu podkladních vrstev liniových staveb pozemních komunikací.

Cíl A) využitím hlušiny včetně vývoje receptur zakládkových betonů Vývoj komplexní bezodpadové technologie separace složek při těžbě rud s následným

Proběhla inventarizace potenciálně zájmových lokalit. Byly provedeny odběry surovin z existujících deponií, navrženy a připraveny první vzorky simulující budoucí zbytky po těžbě. Proběhly odběry důlních vod v zájmových lokalitách a analýza jejich pH. Byl proveden návrh možných receptur a prvotní ověření směsi.

Cíl B) Sanace a rekultivace starých důlních zátěží. Navrhnout a vyvinout bezodpadovou technologii pro výrobu zakládkových směsí při maximálním využití existující hlušiny

Proběhly odběry a analýzy vzorků z existujících deponií a hald v lokalitách Cínovec, Horní Slavkov, Zlaté Hory a Bytíz. Provedeny byly vstupní testy přečistek mechanikou a magnetickou separací.

Cíl C) Využití hlušiny pro přípravu podkladních vrstev liniových staveb pozemních komunikací: Navrhnout a vyvinout bezodpadovou technologii pro výrobu podkladních směsí

Byly zpracovány přípravné rešerše legislativních požadavků a vytipovány lokality pro zdroj surovin pro kameniva i pojiva.

Přestože byl rok 2020 silně ovlivněn celosvětovou krizovou epidemiologickou situací, lze konstatovat, že cíle projetu vytyčené pro rok 2020 se v podstatě podařilo splnit dle harmonogramu.

Projekt TAČR TREND FW01010061

Hlavním cílem projektu je ekoinovace v oblasti technologií využití, zpracování a zhodnocení hlušiny po těžbě rudných nerostných surovin v kombinaci s dostupnými vedlejšími energetickými produkty. Hlavní cíle projektu jsou zaměřeny na vývoj technologií ve třech základních oblastech, a to:

A) Vývoj komplexní bezodpadové technologie separace složek při těžbě rud s následným využitím hlušiny včetně vývoje receptur zakládkových betonů
  • Návrh vývoj a ověření komplexní bezodpadové technologie separace jednotlivých složek těžených rud a následným přímýma úplným zpracováním těžebních zbytků.
  • Nové betonářské technologie pro vývoj levných a ekologicky čistých silikátových hmot s výrazným využitím jak nových těžebních zbytků po těžbě polymetalických rud, tak stávajících ekologicky nevyhovujících skládek po těžbě zejména uranových rud, a to v kombinaci s vedlejšími energetickými produkty
  • Specifikace a deklarace jednotlivých surovin a jejich frakcí dle lokalit pro použití v zásadních verzích projektu, a to jako tzv. zakládkové betony pro trvalou sanaci v nově vytěžených prostor
B) Sanace a rekultivace starých důlních zátěží
  • Studium možností další separace a snížení obsahu polymetalů pro další bezpečné využití zbytků zejména ve formě tzv. zakládkových betonů a směsí, které musí následně sanovat důlní činnost.
C) Využití hlušiny pro přípravu podkladních vrstev liniových staveb pozemních komunikací
  • V současné době začíná být nedostatek kvalitních přírodních zdrojů kameniv pro výrobu betonů. Jejich další těžba začíná být ovlivňována těžebními limity a objemy dobývacích prostorů. Nyní je v ČR ve výstavbě či naplánováno cca 300 km nových dálnic. Na druhé straně leží milióny tun kameniv po původní těžbě uranu (např. jen odval č. 15 na Příbramsku obsahuje cca 13 až 15 Mt kameniva) či potencionálně nové těžbě dalších polymetalických rud. Tyto haldy zatěžují stávající krajinu, přičemž v nich leží potenciál náhrady přírodních kameniv do betonů.

Smuteční síň Břeclav

Soubor prefabrikátů pro interiér
Kašna Lavabo

Realizace: 2018

Novostavba smuteční síně s kapacitou cca 120 míst, která nahradila tu dosavadní z roku 1965.

Technologický park Brno

Označení budov – totemy – velká a malá písmena A, B, C

Realizace: 2016

Bílý probarvený beton.

Totem v architektuře je převážně vertikíální prvek, který symbolizuje zobrazení daného místa, místní významné osobnosti nebo události.

Sadská výšina – archeologické naleziště

Realizace: 2016

Informační tabule (4x) jsou vytvořeny z černého vláknobetonu s gravírovaným textem.

Obětní stůl je z bíle probarveného broušeného betonu.

Samotné naleziště se nachází v jihovýchodní části města Uherské Hradiště zvané Sady (Derfla). V letech 1959–1963 zde probíhal pod vedením V. Hrubého (z Moravského zemského muzea v Brně) archeologický výzkum, při němž byly objeveny pozůstatky neopevněného dvorce církevně – mocenského charakteru.

Jedná se o hřbitovní areál s jedním z prvních zděných kostelů z přelomu 8. a 9. století (tedy více než 30 let před vznikem Velké Moravy r. 836).

Rekonstrukce parku Koliště Brno

kašna bílá – 4×
kašna černá – 1×
šachové stolky – 2×

Realizace: 2013

Park Koliště je součástí parkového areálu založeného na okruhu rušeného městského opevnění v místech dnešního Moravského nám. a ul. Koliště. Pojmenování parku je odvozeno od názvu otevřeného prostoru před hradbami opevnění. V polovině 19. století byl po zrušení hradeb a bastionů mezi dnešními ulicemi Koliště a Rooseveltova založen reprezentační okružní park. Hlavní osou parku byla středová alej s hudebním pavilonem, promenádní stromovka s kavárnou, rondely s lavicemi a květinovými rabaty, s litinovými kašnami, s meteorologickým sloupem z roku 1886 a s pomníky. Na konci 19. století a ve 20. století byly v okružním parku postupně postaveny reprezentační budovy.

Exterier Národního divadla Brno

Městský mobiliář

Realizace: 2014

Vyrobeno 40 prvků městského mobiliáře z bílého betonu.

Janáčkovo divadlo bylo postaveno v letech 1960–1965. Provoz divadla byl slavnostně zahájen 2. října 1965 operou Leoše Janáčka Příhody Lišky Bystroušky. Náklady na realizaci dosáhly téměř 100 milionů Kčs. Pro srovnání – obestavěný prostor Janáčkova divadla představuje dvojnásobek objemu nedalekého divadla Mahenova. Současně s budovou byla provedena i úprava okolí, zejména předprostor s vodní nádrží a fontánou, terasy a osázení zelení.

© TVARCOM.CZ All rights reserved.