Autor: 20MAr21tIN

Sídliště Modřany

Parkové muzeum – divadelní portál
Vagóny METRO

Realizace: 2018

Parkové muzeum Staré Modřany nabízí možnost seznámit se prostřednictvím 28 originálních stanovišť s nejvýznamnějšími milníky historie této městské části. Na 0,65 ha plochy představuje unikátní soubor výtvarných objektů, soch a drobných umělecko-řemeslných výtvorů. Devítka nových „atmosfér“ zavede návštěvníky jak do historie vzdálené (Slovanské motivy a vítání jara, Čtyři mlýny a Eliška Přemyslovna, Husité – teologové a válečníci, Hvězdárna Karla Anděla, Vory a parníky na Vltavě), tak relativně nedávné (Mikrotechna, Rozmarné léto, Modřanský poklad), ale i do možné budoucnosti Modřan (metro?). Optimistický odhad počítá se zprovozněním metra metra linky D v Modřanech v roce 2040.

Archeopark Pavlov

Nosná stěna prosvětlovacích panelů
Vstupní pylon

Realizace
2016

Projekt byl vyhlášen Stavbou roku 2016 a v listopadu 2017 obdržel hlavní ocenění odborné poroty v soutěži o Českou cenu za architekturu, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Výjimečná architektura a atraktivním způsobem pojatá expozice, kombinující současné audiovizuální technologie i klasickou muzejní prezentaci. Pozornost je zaměřena na témata jako lov, každodenní život lovců, umění a rituály, pohřbívání a další.

Světlé betonové nadzemní části světlíků připomínají okolní vápencové útvary. Prolisy vstupních panelů zase symbolizují pozůstatky z archeologických nalezišť.

Vstupní pylon je ozdobný vertikální architektonický prvek původně umísťovaný u vchodů do egyptských chrámů.

Památník svaté Zdislavy Křižanov

Realizace
2015

Soubor architrávů

Na realizaci památníku bylo zapotřebí sedm milionů korun. Do veřejné sbírky přispěli jednotlivci, obce i soukromé společnosti. K příležitosti odhalení se konala mše svatá, která se pro velký zájem netradičně sloužila na náměstí.

Zdislava byla známá především pro svou dobrotu a péči o nemocné a chudé. Patronka rodin, jak je často přezdívána, v uměleckém ztvárnění drží v rukou otevírající se zlaté srdce, což vystihuje, jak ji lidé vnímají – jako ženu s otevřeným srdcem. Za svatou byla Zdislava prohlášena papežem Janem Pavlem II. v roce 1995.

V architektuře se architrávem nazývá spodní část vodorovného kladí, která dosedá na hlavice sloupů (nebo pilířů). Název převzatý z italštiny vznikl spojením řeckého slova archi- (první, základní, hlavní) a latinského trabs (kláda, břevno). Českým ekvivalentem je násloupí.

Smetanovo náměstí Havlíčkův Brod

Realizace
2018

Kruhová kašna
Zvlněná kašna s vodotrysky a s vodotečí

Smetanovo náměstí se pyšní titulem Stavba roku Kraje Vysočina 2018 v kategorii dopravní stavby a veřejná prostranství. Díky uplatnění zeleně a vodních prvků mohou lidé plochu náměstí vnímat spíše jako Smetanův park.

Původně zde býval koňský trh a středověká zástavba se špalíčkem budov. Za socialismu byla celá čtvrť v rámci asanace centra zbourána. Nahradila ji rozlehlá obdélníková volná plocha, kterou ze západní strany lemují obchody. Pod náměstím je velké množství spodní vody. V minulosti tu totiž bývaly dvě studny, které zásobují nové vodní prvky náměstí.

Nová kašna v parku Boženy Němcové v Karviné

Realizace
2016

V zámeckém parku. se sousoším puttů v novobarokním slohu pochází z 2. poloviny 19. století. Původně tvořila součást výzdoby zámeckého parku Solca, zámek byl však kvůli poddolování v roce 1953 zbořen, park zanikl a v roce 1970 byla kašna přenesena do zámeckého parku ve Fryštátě (dnes Park Boženy Němcové). V roce 1997 se originál sousoší puttů přemístil ke schodišti ve vstupním vestibulu zámku Fryštát a na jeho místě v kašně dnes stojí replika. Kašna má kruhovitý půdorys, v jehož středu stojí na čtyřbokém podstavci sousoší tvořené dvěma putty a delfínem.
Kašna postavená v neobarokním stylu v roce 1883 stála před hlavním průčelím zámku Solca. Zámek byl ale zbourán kvůli těžbě v roce 1953, a kašna byla v roce 1970 přemístěna do zámeckého parku ve Fryštátě. Ve druhé polovině 90. let byly sochy přeneseny přímo do zámku Fryštát.
Těleso kašny jsme vyrobili v jednou kuse včetně přípravy pro potřebné armatury.

Putto: je nahé dítě podobné andílku, ovšem obvykle ztvárněno bez křídel. Jde o oblíbený dekorativní prvek v období baroka. Vzniklo jako renesanční obdoba antických Amorů a středověkých andílků.

Modernizace výroby vápna

MÍSTO
okres Nový Jičín, Česká republika

INVESTOR
KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o.

TERMÍN REALIZACE
2018 – 2020

ROZSAH PRACÍ

  • Nová stavba slouží k úpravě vápence, k následnému skladování a k expedici vápna.
  • Modernizace výroby umožňuje komplexnější využití dostupné surovinové základny.
  • Snižuje palivově-energetické náročnosti na výpal vápna ve dvou dvoušachtových regenerativních pecích.
  • Omezuje negativní vlivy vápenky na pracovní i životní prostředí v okolí modernizovaného závodu.

Coal drying and milling system

MÍSTO
Tapah, Malaysia

INVESTOR
Lhoist (Malaysia) Sdn Bhd

TERMÍN REALIZACE
2014

ROZSAH PRACÍ
Návrh a realizace závodu na výrobu uhelného prachu
Sklad uhlí, drcení, sušení, chlazení, mletí

Závod na výrobu SMS a komponent pro zateplovací systém

MÍSTO
Veľké Leváre , Slovensko

INVESTOR
Cemix, s.r.o. Banská Štiavnica

TERMÍN REALIZACE
2008

ROZSAH PRACÍ

  • Projekt nového závodu na výrobu suchých maltových směsí a komponent pro zateplovací systém firmy Cemix
  • Skladování surovin, sušení, třídění, dávkování, vážení, míchání, balení, paletizace, expedice
  • Laboratoř, kompresorovna, rozvody médií, čistírna odpadních vod
  • Výrobní linka

Likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku

MÍSTO
Diamo, státní podnik, Česká republika

INVESTOR
Diamo, státní podnik

TERMÍN REALIZACE
2017 – 2018

ROZSAH PRACÍ

  • Likvidace starých radioaktivních (radon) odpadů formou separace a následného třídění
  • Ideový návrh upřesňuje postup realizace centrálního odvalu, tzn. technologie zakládání roztříděného kameniva z centrální třídírny na pět dílčích odvalů frakcí 0-8, 8-22, 22-45, 45-100 a 100-250 mm.

© TVARCOM.CZ All rights reserved.